ურბანული განვითარების პოლიტიკა

ურბანული განვითარების პოლიტიკა

დამუშავდება და დამტკიცდება თბილისის მიწათმოწყობის გენერალური გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის ყოველდღიურ განვითარებას მისი განვი¬თარების საერთო, გრძელვადიანი ხედვიდან გადახვევის გარეშე.  მიიღება ზომები, რათა თბილისში, საბოლოოდ, სრულად აღმოიფხვრას ქაოტური და უსახური განაშენიანების პრობლემა: დადგინდება შენობის ფასადის იერსახის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების, მშენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები, გამკაცრდება მშენებლობის კოეფიციენტის გაცემის წესი, უზრუნველყოფილი იქნება მშენებლობის უსაფრთხოების სტანდარტების განუხრელი დაცვა, შეიზღუდება სასაფლაოების გაფართოება ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების მიმდებარედ.  შეიქმნება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაციისა და ჩანაცვლების კონცეფცია, რომლის განხორციელებისას, უზრუნველყოფილი იქნება...

წაიკითხეთ სრულად

ეკოლოგიური პოლიტიკა

ეკოლოგიური პოლიტიკა

მომზადდება თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების კომპლექსური სტრატეგია. დაინერგება ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ქმედითი სისტემა.  გამკაცრდება მშენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები. მშენებლობებისთვის დადგინდება გამწვანების მაღალი სტანდარტი, აგრეთვე მაღალი სტანდარტი მშენებლობის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრევენციისთვის.  მერია იზრუნებს მტკვრის დაბინძურების პრევენციაზე.  შემუშავდება ქალაქის გამწვანებისა და რეკრეაციის გეგმა. უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის პარკებისა და სკვერების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. ახალი სივრცეების შექმნის პოტენციალი შეისწავლება თბილისის ზღვაზე და ვერეს ხეობაში. თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე მოეწყობა თბილისის ახალი ზოოპარკი და განახლდება დენდროლოგიური პარკი. უზრუნველყოფილი...

წაიკითხეთ სრულად

სატრანსპორტო პოლიტიკა

სატრანსპორტო პოლიტიკა

შეიქმნება სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფცია, რომელიც სავალდებულო იქნება გასათვალისწინებლად სატრანსპორტო მარშრუტების დადგენისას, ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას, მშენებლობის ნებართვის გაცემისას და ა.შ.  შეიქმნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემა, რომელიც უფრო ხელმისაწვდომს და კომფორტულს გახდის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებას.  ქუჩების განსატვირთად და საცობების შესამცირებლად, შეიქმნება ტრანსპორტის მართვის სისტემა, რომელიც მუდმივად დააკვირდება სატრანსპორტო მოძრაობას, დაადგენს მოძრაობის შეფერხების მიზეზებს და განსაზღვრავს მისი თავიდან აცილებს მექანიზმებს. გაგრძელდება მეტროპოლიტენის რეაბილიტაცია. განხორციელდება მეტროს მოდერნიზაციის მასშტაბური პროექტი. დაიწყება მეტროს ახალი ხაზების პროექტირება. უზრუნველყოფილი იქნება მეტროს...

წაიკითხეთ სრულად

ეკონომიკური პოლიტიკა

ეკონომიკური პოლიტიკა

შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის ეკონომიკური პოლიტიკა. განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ინვენტარიზაცია და შემუშავდება ეკონომიკური მიზნებისთვის მისი ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. განხორციელდება ღამის ეკონომიკის კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს გარეუბნებისთვის ახალი ფუნქციის მინიჭებას, მიტოვებული სივრცეების ათვისებას, სტარტაპების წახალისებას და ინვესტორების მოზიდვას, ქალაქის ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებას, ახალი სამუშაო ადგილებისა და ქალაქის ბიუჯეტისთვის დამატებითი...

წაიკითხეთ სრულად

სოციალური პოლიტიკა

სოციალური პოლიტიკა

უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის რესურსების მუდმივი გაუმჯობესება. განახლდება და თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვება ცენტრის ავტოპარკი.  გაგრძელდება და გაფართოვდება მერიის მიერ დაფინანსებული ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები:  აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების აბილიტაციური თერაპიის პროგრამა;  C-ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მონიტორინგის პროგრამა;  18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონდე სოციალურად დაუცველი პირების დახმარების პროგრამა; მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონდე სოციალურად დაუცველი უსინათლო პირების დახმარების პროგრამა; ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინანსების პროგრამა;  სარძევე ჯირკვლის კიბოს დიაგნოზის მქონე ქალების...

წაიკითხეთ სრულად

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკა

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკა

უზრუნველყოფილი იქნება ხარისხიანი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლება. დადგინდება საბავშვო ბაღების ახალი, მაღალი მუნიციპალური სტანდარტი.  მერია ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. დამატებით აშენდება 30-ზე მეტი და გარემონტდება 70-ზე მეტი სკოლა. თბილისში დაფუძნდება 5 ახალი მასშტაბური სპეციალიზებული სკოლა უფროსკლასელებისათვის: ევროპული სკოლა ევროკავშირის ჩართულობით, „HTH საქართველო“ ამერიკული High Tech High-ის ლიცენზიით, “სახელობო“ სკოლა ისრაელის გამოცდილების გათვალისწინებით, სახელოვნებო სკოლა და STEM- სკოლა. ეტაპობრივად, ყველა საჯარო სკოლა აღიჭურვება თანამედროვე საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ლაბორატორიებით.  გაგრძელდება და დაიხვეწება მერის სტიპენდიის პროგრამა, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეების მხარდაჭერა და...

წაიკითხეთ სრულად

მართვის პოლიტიკა

მართვის პოლიტიკა

დაიგეგმება და განხორციელდება მერიის ინსტიტუციური რეფორმა, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება მერიის ახალი სტრუქტურა, ჩამოყალიბდება მართვის, კოორდინაციის, ანგარიშვალდებულებისა და კომუნიკაციის ქმედითი სისტემა.  დაინერგება ეფექტიანი და ობიექტური საკადრო პოლიტიკა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის ზრდა როგორც საკუთარი შემოსავლების, ისე სახელმწიფო ტრანსფერების ხარჯზე.  გადაისინჯება ქალაქის საბიუჯეტო პრიორიტეტები და შემუშავდება მუნიციპალიტეტის ხარჯების ოპტიმიზაციის სტრატეგია.  შემუშავდება კორუფციის პრევენციის სტრატეგია და დაინერგება კონტროლისა და მონიტორინგის ქმედითი სისტემა.  უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეთა მომსახურების არსებული პრაქტიკის შესწავლა და პრობლემების იდენტიფიცირება, შემუშავდება ხარვეზების აღმოფხვრის...

წაიკითხეთ სრულად